Obtinerea certificatului de urbanism

 

       Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale (Primarie prin Biroul de Urbanism) prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism aprobate.
        Procedura eliberarii certificatului de urbanism:
    1. Solicitantul completează si depune o cerere tip care va cuprinde elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât si elementele care definesc scopul solicitării
    2. Solicitantul plateste taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
    3. Solicitantul depune cererea tip la registratura Primariei sau a Consiliului Judetean (dup caz) insotita de dovada platii taxei
    4. Cererea este analizata
    5. Cerea se restituie in 5 zile, dacă nu este adresată correct, nu este completată corect, solicitantul nu a plătit taxa, nu se poate identifica terenul
    6. Daca nu intervine niciuna din situatiile de la punctul 5, cererea se retine pentru eliberarea certificatului de urbanism
    7. Eliberarea certificatului de urbanism trebuie sa se faca in termen de cel mult 30 de zile de la data registrarii cererii, mentionanduse mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
       Certificatul de urbanism va contine specificatii referitoare la:
              a) Regimul juridic al imobilelor:
              - situare (intravilan sau extravilan)
              - dreptul de proprietate asupra imobilului si serviciile care grevează asupra acestuia
              - extras din documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului sau din regulamentul aprobat care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdictii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public s.a.)
              b) Regimul economic al imobilelor:
              - folosinta actuală
              - destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate, reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei respective
              c) Regimul tehnic al imobilelor:
              - procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit
              - coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) calculat ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren
              - dimensiunile si suprafetele minime sau maxime ale parcelelor
              - echipare cu utilitati
              - circulatia pietonilor si autovehiculelor
              - accesele si parcajele necesare
              - alinierea terenurilor si a constructiilor fata de strazile adiacente terenului si distantele constructiilor fata de proprietatile vecinilor
              - inaltimea constructiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora
              - sistemul constructiv si principalele materiale de constructie permise
              - infatisarea constructiei, expresivitatea arhitecturală, echilibrul compozitional, finisajele, etc. (dacă acestea sunt prevăzute regulamentele aprobate)
              - modul de executare al constructiilor
              - lucrarile conexe de interes public necesare functionarii obiectivelor
              d) Enuntarea avizelor si studiilor necesare la depunerea proiectului pentru autorizatia de construire
    8. Inscrierea in Registrul Certificatelor de Urbanism (se face de catre administratia publica locala emitenta).
Certificatul de urbanism se semnează de către presedintele Consiliului Judetean sau de Primar (după caz), de Secretar si de Arhitectul Sef sau de către persoana cu responsabilitate domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

       Avizele din Certificatul de Urbanism sunt necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a cladirii, care este obligatorie pentru inceperea lucrarilor.
       Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:
       •    Certificatul de Urbanism
       •    schita de amplasament a terenului la scara 1:500
       •    schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000
       •    schita de amplasament cu pozitia constructiei pe teren
       •    cerere

       Certificatul de Urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire sunt necesare avizele urmatoarelor societati/regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
       - Oficiul de cadastru – daca terenul este situate in extravilaneste necesara obtinerea Studiului pedologic si a Certificatului de scoatere a terenului din circuitul agricol. Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul  Local al localitatii
       - Compania Nationala Apele Romane – pentru exploatare retele de apa, canal
       - Electrica – pentru exploatare retele electrice
       - Distrigaz – pentru exploatare retele de gaze naturale
       - Salubritate
       - Romtelecom – pentru exploatare retele telefonice fixe
       - Pompieri – aparararea impotriva incendiilor
       - Apararea Locala Antiaeriana – apararea civila
       - Directia de Sanatate Publica – sanatatea populatiei
       - Admininistatia drumurilor si podurilor
       - Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
       - Autoritatea romana de aviatie – daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport
       - Ministerul Apararii si Serviciul Roman de Informatii – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
       - Ministerul Culturii si Cultelor – daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr-o zona de interes arheologic
       - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – protectia mediului, etc

       In functie de tipul cladirii ce urmeaza a fi construita, Primaria poate solicita  si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
       - Plan de Detaliu (PUD) care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare
       - Plan de Urbanism Zonal (PUZ)
       - Plan de Urbanism General (PUG)