LEGEA nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural

 

      Publicat in Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 2001

       Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

       ART. 1. Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, conform anexelor nr. 1-7 care fac parte integranta din prezenta lege.
       ART. 2. In intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane. Fac obiectul prezentei legi zonele de risc natural cauzat de cutremure de pamant, inundatii si alunecari de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementarilor specifice.
       ART. 3. Delimitarea geografica a zonelor de risc natural se bazeaza pe studii si cercetari specifice elaborate de institutii specializate, materializate prin harti de risc natural avizate de organele de specialitate ale administratiei publice locale si centrale, competente potrivit legii. Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotarare a Consiliului Judetean în baza hartilor de risc natural avizate potrivit alin. (1).
       ART. 4. In zonele de risc natural, delimitate geografic si declarate astfel conform legii, se instituie masuri specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, realizarea constructiilor si utilizarea terenurilor, care se cuprind in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, constituind totodata si baza intocmirii planurilor de protectie si interventie impotriva dezastrelor.
       ART. 5. Finantarea studiilor si cercetarilor necesare in vederea elaborarii hartilor de risc natural, constituirii bancilor de date aferente, precum si lucrarilor de prevenire si atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului Apelor şi Protectiei Mediului, din bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite. Lucrarile de prevenire si atenuare a riscurilor naturale constituie cauza de utilitate publică. Prioritatile privind finantarea si executarea hartilor de risc natural, a lucrarilor de prevenire si atenuare a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, la propunerea consiliilor judetene.
       ART. 6. In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului vor adopta norme metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural. In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului vor adopta norme metodologice privind exigenţele minime de continut ale documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele de riscuri naturale. Normele metodologice se aproba prin hotărare a Guvernului.
       Art. 7. Consiliile judetene, conform atributiilor ce le revin potrivit legii, in termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor identifica în detaliu, vor delimita geografic si vor declara zonele de risc natural de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, cuprinse in anexele nr. 5-7, si vor constitui banci de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic si integrate in sistemul naţional de monitorizare.
       ART. 8. In termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi se constituie în cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei un grup de lucru interdisciplinar avand rolul de a coordona activitatea de studiere si cercetare a fenomenelor naturale distructive, precum si de constituire si functionare a bancii nationale de date referitoare la riscurile naturale.
       ART. 9. Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, potrivit legii, raspunderea civila, contraventională sau penala, dupa caz.

       ANEXA nr. 1 Definirea principalilor termeni utilizati
       Termenii specifici folositi in lege corespund definitiilor cuprinse în Glosarul international al termenilor de baza specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Aceasta terminologie a fost adoptata si in legislatia tarilor apartinând Comunitătii Europene.
              - Risc - estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referintă viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.
              - Cutremur - miscare vibratoare a scoartei terestre, generata de o ruptura brutala in aceasta, ce poate duce la victime umane si distrugeri materiale.
              - Inundatie - acoperire a terenului cu un strat de apa in stagnare sau in miscare, care, prin marime si durata, poate provoca victime umane si distrugeri materiale, ce deregleaza buna desfasurare a activitatilor social-economice din zona afectata.
              - Alunecare de teren - deplasare a rocilor si/sau a masivelor de pamant care formeaza versantii unor munti sau dealuri, a pantelor unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrari funciare, ce poate produce victime umane si pagube materiale.