Obtinerea autorizatiei de construire

 

       Autorizatia de Construire este actul prin care autoritatea publica locala (Primarie - Serviciul de Urbanism) avizeaza solutia prezentata de solicitant (are la baza certificatul de urbanism) si certifica dreptul de inceperie a lucrarii.
       Autorizatia de construire este obligatorie la inceperea lucrarilor de constructie a cladirii.

       Documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Construire
       Autorizatia de constructie a cladirii se obtine in baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii (republicata), aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei nr. 1943/2001.
       Dosarul se intocmeste conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor in constructii (republicata) si Legii nr. 453/2001 prin care a fost completata si modificata Legea nr. 50/1991) si va cuprinde:
       •    planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale)
       •    certificatul de urbanism
       •    toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism
       •    acte notariale (la nevoie)
       •    memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii)
       •    referatele verificatorilor de specialitate
       •    referatele expertilor tehnici (la nevoie)
       •    actele de proprietate asupra terenului
       •    proiectul pentru autorizare - acesta este compus din:
       •    planul de situatie (cum se amplaseaza constructia in teren)
       •    planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta
       •    planuri de arhitectura pentru toate nivelurile constructiei
       •    planul de invelitoare
       •    sectiune caracteristica
       •    toate fatadele
       •    scara de redactare pentru toate desenele este 1:10
       •    cererea de eliberare a autorizatiei de constructie
       •    chitanta de achitare a taxei de autorizare

       Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei beneficiarului si in functie de suprafata desfasurata a constructiei. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.

    Procedura eliberarii Autorizatiei de Construire:
    1. Solicitantul completeaza si depune o cerere tip impreuna cu certificatul de urbanism, dovada titlutlui asupra terenului si/sau a constructiilor, proiectul tehnic pentru autorizarea lucrarilor de constructii, avizele si acordurile legale stabilite prin certificattul de urbanism,
    2. 3. Solicitantul depune cererea tip la registratura Primariei sau a Consiliului Judetean (dup caz) insotita de dovada privind achitarea taxelor legale
    4. Cererea este analizata
    5. Cerea se restituie in 5 zile, dacă nu este adresată correct, nu este completată corect, solicitantul nu a plătit taxa, nu se poate identifica terenul
    6. Daca nu intervine niciuna din situatiile de la punctul 5, cererea se retine pentru eliberarea Autorizatiei de Construire
    7. Eliberarea Autorizatiei de Construire/desfiintare se va face in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
       Conditii care pot fi puse de emitent:
       - amplasare, destinatia, alcatuirea functionala si constructiva, infatisarea constructiei
       - utilizarea domeniului public
       - protejarea proprietatilor particulare in vecinatate
       - protectia mediului
       - prevenirea si stingerea incendiilor.
    8. Cu 5 zile inainte de inceperea lucrarilor, titularul (beneficiarul) anunta in scris emitentul
    9. Cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor, titularul anunta in scris Inspectoraratul de Stat in Constructii
    10. Inscrierea in Registrul Autorizatiilor de Construire/Desfiintare (se face de catre administratia publica locala emitenta)
       Autorizatia de construire/desfiintare se semneaza de catre presedintele Consiliului Judetean sau de Primar (dupa caz), de Secretar si de Arhitectul Sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

       Intocmirea Documentatiei pentru Detaliile de Executie (DDE)
       - documentatia trebuie structurata pe specialitati, respective structura de rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii  gaze, instalatii electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV, cablu, sonerie, alarma, aer conditionat)
       - planurile pe sectiuni, fatade se intocmesc la scara 1:50, urmand ca detaliile de executie sa fie realizate la scara mare (1:25, 1:20, 1:10 etc.) pentru fiecare zona, in vederea unei executii corecte
       - toate detaliile trebuie sa raspunda solicitarilor de izolare hidrofuga, termica si fonica, impuse de legile vigoare.